Avtalsregler för säsongsbokning V.I.P

Avtalsregler för säsongsbokning 2024, för nedan kallad gäst och campingvärd:

 1. Campingvärden upplåter en campingtomt med eluttag, se ovan. Dusch inkluderat.
 2. Upplåten avser perioden: 2024–04–13 – 2024-09-22. Måste ekipage parkeras på tomt kan startdatum senareläggas om marken är för blöt. Campingvärd avgör om marken är körbar.
 3. Avtalet omfattar ovan nämnda gäst. För övriga gäster som inte omfattas av avtalet har campingvärden rätt att ta ut tilläggsavgift. Besöken skall registreras i receptionen till en kostnad av 100 SEK/familj/natt. Tomten kan inte överlåtas eller hyras ut av gästen. Vid tillfälligt dagbesök skall bilar parkeras på stora parkeringen.
 4. Under vistelsen på campingplatsen gäller samma ordningsföreskrifter som för övriga campinggäster.
 5. Bokningen blir bindande när du erhållit en e-postbekräftelse på din bokning.
 6. Hyran för ovan nämnda tomt under ovan angivna period är 18 500 kr. Avgiften kommer faktureras i två steg. Del 1 faktureras med sista betalning 29 februari andra del 31 mars.Om betalning inte sker enligt angivna villkor för tider och belopp är avtalet förfallet och campingtomten kommer att erbjudas till annan gäst. Delbetalning kan ske efter överenskommelse.
 7. Kostnad för el tillkommer med 2.40 kr/kWh. Kan justeras om elpriset ändras kraftigt. Campingvärd kommer med 30 dagars framförhållning meddela ev. höjning.
 8. För avbokning gäller följande schablonvillkor avsedda att ersätta campingvärdens inkomstbortfall:

– Bokningsavgiften på 1500 kr är bindande när denna bokningsbekräftelse är utmailad.

– Om avbokningen inkommer 30–90 dagar före upplåtelsedatum (2024-04-12) ska gästen betala 50 % av den avtalade hyran.- Sker avbokning 8–29 dagar före upplåtelsedatum ska gästen betala 80% av avtalad hyra.- Vid senare avbokning än sju dagar före upplåtelsedatum eller om gästen avbryter pågående vistelse utan giltigt skäl, återbetalas inga pengar och värden har rätt att ta betalt för eventuellt hyresbelopp som inte betalats in.

 1. Utbyggnad av trall och uppsättning av vindskydd sker efter överenskommelse mellan parter. Storleken på trall och husvagn får inte vara större än att gäst får plats med eget fordon på ovan nämna tomt. Mellan ekipage (inkl. tält) och tomtgräns skall det vara minst 2 m. Verandagolv får anläggas i eget valt material inom egen tomtgräns. Husvagnen får ej byggas upp, ett hjul bör vara på marknivå. Om ni väljer att avsluta er vistelse hos oss skall den yta förutom där husvagn och förtält stått, återställas. Ingen byggnation är tillåten utanför egen tomtgräns. Ej heller planteringar mer än i kärl och inom egen tomtgräns. Staket upp till 70 cm höjd är tillåtet. Fasta anordningar utöver detta är inte tillåtet. Tillfälliga vindskydd av tyg och liknande material som är högre än 70 cm är tillåtet under förutsättning att de är tillfälligt uppförda i direkt anslutning till Ekipage.
 2. Överträdelse av ordningsföreskrifter för campingplatsen, eller brott mot avtalet i övrigt, kan leda till att avtalet sägs upp med omedelbar verkan. Vid avhysning beräknas förfallen hyra efter ordinarie dygnspris som tillämpats under den tid som gästen haft tillgång till platsen med avdrag för beräknad skada och administrativa avgifter. Eventuell mellanskillnad återbetalas.I händelse av campingvärdens avtalsbrott, allvarliga störningar eller om tjänsten i övrigt avviker från uppgifter som campingvärden har lämnat eller vad gästen med fog har kunnat förvänta sig, har gästen rätt att kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Avtalsbrott eller annan brist i tjänsten som beror på orsaker utanför campingvärdens kontroll ger inte rätt till ersättning enligt detta avtal.
 3. Den som skadar egendom som tillhör campingvärden eller andra campinggäster kan göras ersättningsskyldig enligt gällande lagar.
 4. Gäst åtar sig att hålla gräsytan på sin tomt ren. Inkluderar att klippa och trimma sin tomt. Övriga ytor sköter campingens personal.
 5. Att tillse att vagnen är brandförsäkrad, gasolsystemet är täthetskontrollerat minst vartannat år samt el-utrustning är godkänd enligt gällande bestämmelser.
 6. El-anslutningen är 10 A. Alla kablar ska vara av EU-godkänd typ, Kabeln ska inte vara längre än nödvändigt då spänningsfall uppkommer. Det är campinggästens skyldighet att se till elmätare sitter rätt i elstolpen. Manipulering av elmätare innebär omedelbar uppsägning.
 7. När Du hyr säsongsplats hos oss har du normalt förtur till samma campingplats nästkommande år. Vi reserverar oss för förändringar utanför vår kontroll vilka kan påverka dessa rutiner.
 8. Om ingen vintercamping bokas har campingvärd rätt att hyra ut platsen till annan gäst.